เบอร์สวย 1-2-call 097

097-928-6662...(55)………......399
097-928-6663...(56)…….….....999
097-928-6664...(57)…….….....399
097-928-6996...(65)………......599
097-928-7997……….…….......3,950