เบอร์สวย 1-2-call 087

08-7005-8666…… (46)…………………..1,500
087-012-6222 ……………………………..1,500
087-0174-111 ……………………………….1,500
087-0228-666 …… (45)…………………..1,500
087-039-8998 ………………………………2,900
087-040-8998 ……………………….…….2,900
087-093-8998…………………….………..2,900
087-093-9889………………………………..2,900
087-095-9669…… (59)…………………..1,900
087-100-1441…… (26)…………………..9,500
087-100-2332 …… (26)…………………..9,500
087-100-2662……………………….………9,500
087-100-3553 ……(32)…………………..9,500
087-100-4334 ……………………..………9,500
087-108-1088 ……(41)….………………..9,000
087-1099877 …… (56)……………………2500
087-213-3322 ………………………….…. 2,500
087-219-9898….…………………….………2,900
087-221-5599 ………………………..…….2,900
087-225-2244 …… (36)…………………….3,500
087-225-9955 ……………………….…….5,500
087-291-9994………………………..….….3,500
087-291-9996 ………………………..……3,500
087-812-9339 …… (50)…………………….1,500
087-856-9898………………………….…….2,900
087-900-5335 …… (40)……………………5,500
087-909-909-1 ………………………………1,900
087-916-9994 ……………………..………2,500
087-9787797 ……………………….…….3,900
08-7979-4994 ………………………….….3,500
08-7979979-2 ……………………….……2,500
087-9878898 ………………………..……5,900
087-997-9694……………………….……..4,900
087-997-9828 ……………………….……9,999