เบอร์สวย 1-2-call 081

081-144-1493...(35)………..2,950
081-144-2469...(39)…………2,950
081-191-5464...(39)…………9,550
081-191-5954……….….......9,550
081-191-9642...(41)…………4,950
081-191-9828...(47)…………3,950
081-193-5941...(41)…………3,950
081-193-6519……….….......2,950
081-194-6423……….….......2,950
081-194-6653……….….......4,950
081-195-1446...(39)…………4,950
081-195-2454...(39)…………999
081-195-6441...(39)…………3,950
081-195-9451...(43)…………5,950
081-196-4154...(39)…………9,550
081-196-6282……….….......3,950
081-246-9195...(45)…………3,900
081-451-5519...(39)…………9,500
081-541-9159……….….......9,500
081-599-1464...(47)………..9,500