เบอร์สวย 1-2-call 065

065-397-8994……….….......1,950
065-397-8997...(63)………..3,950
065-397-9141...(45)…………3,950
065-397-9142...(46)…………3,950
065-397-9146...(50)…………3,950
065-397-9151...(46)…………4,950
065-397-9155...(50)…………3,950
065-397-9156...(51)…………4,950
065-397-9159...(54)…………5,950
065-397-9164...(50)…………3,950
065-397-9165...(51)…………5,950
065-397-9192...(51)…………3,950
065-397-9193……….….......1,950
065-397-9194...(53)…………1,950
065-397-9195...(54)…………6,950
065-397-9196...(55)……....1,950
065-397-9197...(56)…………3,950
065-397-9232...(46)…………599
065-397-9236...(50)…………3,950
065-397-9239...(53)…………2,950
065-397-9241...(46)…………3,950
065-397-9245...(50)…………4,950
065-397-9246...(51)…………4,950
065-397-9249...(54)…………2,950
065-397-9263...(50)…………4,950
065-397-9264...(51)…………4,950
065-397-9265……………….….4,950
065-397-9282...(51)…………2,950
065-397-9287...(56)…………2,950
065-397-9291...(51)…………2,950
065-397-9293...(53)…………1,950
065-397-9294...(54)…………2,950
065-397-9295...(55)…………6,950
065-397-9296...(56)…………1,950
065-397-9299...(59)……....4,950
065-397-9326...(50)…………2,950
065-397-9328...(52)…………599
065-397-9329...(53)…………2,950
065-397-9353...(47)…………3,950
065-397-9354...(51)…………5,950
065-397-9355…............…3,950
065-397-9356...(53)…………4,950
065-397-9359...(56)………..5,950
065-397-9362...(50)…………1,950
065-397-9363...(51)…………4,950
065-397-9364…............…3,950
065-397-9365...(53)…………5,950
065-397-9366...(54)…………1,950
065-397-9391...(52)…………599
065-397-9392...(53)…………2,950
065-397-9394...(55)…………2,950
065-397-9395...(56)…………6,950
065-397-9399…............…3,950
065-397-9419...(53)…………2,950
065-397-9426...(51)…………2,950
065-397-9429...(54)…………2,950
065-397-9445…............…3,950
065-397-9446...(53)……..…3,950
065-397-9454…............…4,950
065-397-9455...(53)…………3,950
065-397-9456...(54)…………4,950
065-397-9462...(51)…………2,950
065-397-9463…............…3,950
065-397-9464...(53)…………3,950
065-397-9465...(54)…………5,950
065-397-9466...(55)…………1,950
065-397-9491...(53)…………2,950
065-397-9492...(54)…………2,950
065-397-9493...(55)…………1,950
065-397-9515...(50)…………3,950
065-397-9519...(54)…………2,950
065-397-9535…............…1,950
065-397-9536...(53)…………4,950
065-397-9539...(56)…………3,950
065-397-9542...(50)…………3,950
065-397-9544…............…2,950
065-397-9545...(53)…………4,950
065-397-9546...(54)…………4,950
065-397-9551...(50)…………4,950
065-397-9553...(49)…………3,950
065-397-9554...(53)…………4,950
065-397-9556...(55)………..4,950
065-397-9562…............…1,950
065-397-9563...(53)…………4,950
065-397-9564...(54)…………4,950
065-397-9565...(55)…………6,950
065-397-9566...(56)…………2,950
065-397-9569...(59)…………2,950
065-397-9782...(56)…………3,950
065-397-9791...(56)…………2,950
065-397-9794...(59)…………2,950
065-397-9795…............…6,950
065-397-9798...(63)……....2,950
065-397-9799...(64)………..4,950
065-397-9823…............…1,950
065-397-9824...(53)………..3,950
065-412-8998...(52)…………999
065-531-5465...(40)…………599
065-531-5542...(36)…………999
065-531-5565...(41)…………599
065-531-5595...(44)…………599
065-531-6456...(41)…………999
065-531-9515...(40)…………599
065-536-4428…............…2,950
065-536-4686...(49)…………599
065-536-5628...(46)………..2,950
065-536-5682...(46)…………399
065-536-5686...(50)…………599
065-536-5689...(53)…………599
065-539-1419…............…3,950
065-539-1423…............…3,950
065-539-1424...(39)…………9,550
065-539-1428…............…3,950
065-539-1442...(39)…………9,550
065-539-1446…............…6,550
065-539-1455…............…6,550
065-539-1464……….….......9,550
065-539-1469……….….......3,950
065-539-1491……….….......2,950
065-539-1495...(47)…………9,550
065-539-1496……….….......3,950
065-539-1497...(49)…………3,950
065-539-1532...(39)…………3,950
065-539-1536…............…9,550
065-539-1549...(47)…………3,950
065-539-1554…............…9,550
065-539-1559…............…6,950
065-539-1563…............…9,550
065-539-1569...(49)…………3,950
065-539-1595……….….......9,550
065-539-1596...(49)…………3,950
065-539-1635…............…3,950
065-539-1639...(47)…………5,950
065-539-1644…............…4,950
065-539-1649…............…3,950
065-539-1659...(49)…………6,950
065-539-1662…............…3,950
065-539-1693...(47)…………2,950
065-539-1694……….….......2,950
065-539-1695...(49)…………9,550
065-539-1928…............…3,950
065-539-1929...(49)…………2,950
065-539-1932…............…3,950
065-539-1941…............…9,550
065-539-1945...(47)…………9,550
065-539-1946…............…6,550
065-539-1954...(47)…………9,550
065-539-1955…............…6,550
065-539-1956...(49)…………9,550
065-539-1963...(47)…………9,550
065-539-1964……….….......9,550
065-539-1965...(49)…………9,550
065-539-1982…............…3,950
065-539-1992...(49)…………3,950
065-539-2241…............…5,950
065-539-2242…............…6,550
065-539-2265…............…9,550
065-539-2328…............…3,950
065-539-2359...(47)…………6,950
065-539-2494...(47)…………3,950
065-539-2495……….….......9,550
065-539-2496...(49)…………2,950
065-539-2629...(47)…………2,950
065-539-2639…............…4,950
065-539-2656...(47)…………9,550
065-539-2665...(47)…………9,550
065-539-2692...(47)…………3,950
065-539-2693……….….......2,950
065-539-2694...(49)…………3,950
065-539-2863...(47)…………599
065-539-2864...(48)…………599
065-539-3241…............…5,950
065-539-3242...(39)…………9,550
065-539-3246…............…6,550
065-539-3264……….….......9,550
065-539-3282…............…3,950
065-539-3287……….….......3,950
065-539-3295...(47)…………9,550
065-539-3296……….….......3,950
065-539-3615…............…5,950
065-539-3619...(47)…………3,950
065-539-3629…............…2,950
065-539-4155…............…6,550
065-539-4164……….….......9,550
065-539-4169…............…3,950
065-539-4692...(49)…………3,950
065-545-9947...(54)………..999
065-546-2628....(44)……...2,950
065-549-2289...(50)…………9,550
065-549-2328...(44)…………1,950
065-549-2428...(49)…………1,950
065-549-6628...(51)…………1,950
065-552-2441...(34)…………599
065-552-2445...(38)…………999
065-552-2446...(39)…………999
065-552-2451...(35)………..599
065-552-2454...(38)…………999
065-552-2462...(37)…………399
065-552-2463...(38)…………599
065-552-2491...(39)…………599
065-552-2495...(43)…………599
06-5552-2514...(35)………..599
06-55522622...(35)………...999
06-5552-2624...(37)…………599
06-5552-2635...(39)…………599
065-552-2639...(43)…………399
065-552-2642...(37)…………999
065-552-2651...(37)…………599
065-552-2693...(43)…………599
06-5552-3224...(34)…………599
065-552-3263...(37)…………599
065-552-3264...(38)…………399
065-552-3959...(49)…………599
065-552-4145...(37)…………999
065-557-8295...(52)…………599
065-557-8964...(55)………..399
065-557-8995...(59)…………599
065-557-8996...(60)………..599
065-557-9159...(52)…………399
065-557-9242...(45)…………399
065-557-9295...(54)…………599
065-557-9356...(51)…………999
065-557-9395...(54)…………599
065-557-9396...(55)………..599
065-557-9397...(56)………..999
06-5557-9428...(51)…………599
065-557-9445...(50)…………999
065-557-9454...(50)…………599
065-557-9456...(52)…………999
065-557-9465...(52)…………599
065-557-9495...(55)………..599
065-557-9499...(59)…………599
065-557-9536...(51)…………399
065-557-9556...(53)…………999
065-557-9557...(54)…………399
065-557-9563...(51)…………399
065-557-9565...(53)…………599
065-557-9566...(54)…………399
065-557-9577...(56)………..399
065-557-9591...(52)…………959
065-557-9592...(53)…………599
065-557-9593...(54)…………595
065-557-9594...(55)………..599
065-557-9598...(59)…………599
065-557-9654...(42)…………599
065-557-9655...(53)…………399
065-557-9663...(52)…………599
065-557-9664...(53)…………399
065-557-9757...(56)……....399
065-557-9782...(54)…………399
065-557-9787...(59)……....599
06-5557-9824...(51)…………599
065-562-8969...(56)…………2,950
065-562-8978...(56)…………2,950
065-562-8987...(56)…………5,950
065-562-8992...(54)…………4,950
065-562-8993...(53)…………2,950
065-562-8994...(54)…………4,950
065-562-8996...(56)…………3,950
065-562-9282...(45)…………3,950
065-562-9287...(50)…………5,950
065-562-9289……….….......9,550
065-562-9822...(46)…......999
065-562-9823...(46)…………3,950
065-562-9828...(51)…………2,950
065-562-9829……….….......4,950
065-562-9982……….….......3,950
065-5636951...(46)………...32,000
065-5636956...(51)………….38,000
065-568-2328...(45)…………599
065-585-5642...(46)…………999
065-585-5898...(59)…………999
065-593-9287...(54)…………3,950
065-593-9428...(51)…………2,950
065-593-9628...(53)…………2,950
065-593-9823...(50)…………2,950
065-593-9824...(51)…………9,550
065-593-9826...(53)…………2,950
065-593-9828...(55)…………2,950
065-593-9829...(56)…………3,950
065-593-9928...(56)…………2,950
065-593-9982...(56)…………2,950
065-594-4928……….….......2,950
065-594-4982……….….......1,950
065-594-5687...(55)……....599
065-594-5982...(53)…………2,950
065-594-6287……….….......2,950
065-594-6289...(54)…………6,950
065-594-6628...(51)…………2,950
065-594-6861...(50)…………599
065-594-6862...(51)………..399
065-594-6863...(52)…………399
065-594-6864...(53)…………399
065-594-6865...(54)…………599
065-594-6891...(53)…………599
065-594-6892...(54)…………599
065-594-6893...(55)………..599
065-594-6894...(56)………..599
065-594-6897...(59)…………599
065-594-6898……….….......1,950
065-594-6928...(54)…………2,950
065-594-6982...(54)…………2,950
065-626-1423...(35)…………2,950
065-626-1426……….….......2,950
065-626-1445...(39)…………5,950
065-626-1449……….….......2,950
065-626-1454...(39)…………6,950
065-6264564...(44)………….18,000
065-626-4656...(46)…………19,500
065-626-4663...(44)…………14,500
065-626-4665...(46)…………16,500
065-626-4669...(50)…………5,950
065-628-2464……….….......6,950
065-628-2469……….….......2,950
065-628-2491……….….......2,950
065-628-2496……….….......2,950
065-628-2649……….….......2,950
065-628-2653……….….......5,950
065-628-2941……….….......4,950
065-628-2946……….….......4,950
065-628-2963...(47)…………6,950
065-632-3653...(39)…………5,950
065-635-5145...(40)…………16,000
065-635-5146...(41)…………16,000
065-635-5154...(40)…………16,000
065-635-5155...(41)…………16,000
065-635-5156...(42)…………29,000
065-635-5191...(41)…………14,000
065-635-5192...(42)…………9,900
065-635-5194...(44)…………9,900
065-639-9532……….….......3,950
065-653-2461……….….......2,950
065-653-2462...(39)…………3,950
065-653-2497...(47)…………3,950
065-653-2498……….….......1,950
065-653-2615...(39)…………5,950
065-653-2619……….….......2,950
065-653-2641……….….......4,950
065-653-2659...(47)…………5,950
065-653-2669……….….......2,950
065-653-2956...(47)…………9,550
065-653-2961……….….......1,950
065-662-4695...(49)…………9,550
065-665-5095...(47)…………599
065-665-5917...(50)…………1,999
065-665-5947...(53)…………1,999
065-665-5971...(50)……..…999
065-665-6471...(46)………..999
065-665-6547...(50)…………1,999
065-665-6568...(53)…………599
065-665-6682...(50)…………599
065-665-6686...(54)…………999
065-665-6858...(55)………..999
065-665-6862...(50)…………499
065-665-6863...(51)…………599
065-665-6971...(51)…………999
065-665-8547...(52)…………999
065-665-8554...(49)…………999
065-665-8556...(52)…………999
065-665-8563...(50)…………399
065-665-8568...(55)………..399
065-665-8587...(56)……...599
065-665-8595...(55)….....599
065-665-8599...(59)…….…599
065-665-8654...(51)……….999
065-665-8656...(53)……….999
065-665-8658...(55)……….999
065-665-8685...(55)……...999
065-665-8717...(51)……….1,999
065-665-8719...(53)…….…399
065-665-8744...(51)…….…599
065-665-8745...(52)…….…599
065-665-8746...(53)…….…399
065-668-1668...(52)…….…999
065-668-1685...(51)…….…999
065-668-1686...(52)…….…999
065-668-2454...(46)……...999
065-686-6236...(54)……...999
065-689-2499...(58)……….599
065-689-4955...(57)……...599
065-689-5156...(51)…….…999
065-689-7168...(56)……...599
065-698-7199...............999
065-698-9174...............999
065-698-9715...(56)……….1,999
065-698-9971...............999
065-824-1464...(40)…….…2,900
065-824-1495...(44)…….…2,900
065-824-2824...(41)…….…3,900
065-824-2923...(41)……….1,900
065-824-2941...(41)……….3,900
065-824-6146...(42)……….2,900
065-892-4151...(41)……….3,900
065-941.5362...(41)……….3,950
065-941.5644...(44)……….3,950
065-941-5191...(41)……….4,950
065-941-5192...(42)……….5,950
065-941-5193………………….2,950
065-941-5194...(44)……….4,950
065-941-5199...(49)……….4,950
065-941-5361...(40)……….2,950
065-941-5364………………….2,950
065-941-5366...(45)……….3,950
065-941-5392...(44)……….4,950
065-941-5393...(45)……….4,950
065-941-5394...(46)……….3,950
065-941-5399...(51)……….4,950
065-941-5414...(39)……….4,950
065-941-5446...(44)……….4,950
065-941-5459………………….4,950
065-941-5461...(41)……….2,950
065-941-5462...(42)……….3,950
065-941-5464...(44)……….4,950
065-941-5466...(46)……...3,950
065-941-5491...(44)……….3,950
065-941-5492...(45)……….5,950
065-941-5493...(46)……….3,950
065-941-5499………………….3,950
065-941-5514...(40)……….6,950
065-941-5519...(45)……….4,950
065-941-5546...(45)……….4,950
065-941-5564...(45)……….4,950
065-941-5591...(44)……….3,950
065-941-5592...(46)……….3,950
065-941-5623...(41)……….3,950
065-941-5626...(44)……….2,950
065-941-5636...(45)……….9,550
065-941-5639………………….3,950
065-941-5641...(41)……….5,950
065-941-5646...(46)……….6,950
065-941-5659...(50)……….4,950
065-941-5662...(44)……….3,950
065-941-5664...(46)……….4,950
06-5994-5199………………….5,950
06-5994-5322...(45)……….2,950
06-5994-5323...(46)……….2,950
06-5994-5326...(49)……….3,950
06-5994-5328...(51)……….1,950
06-5994-5329………………….2,950
06-5994-5359...(55)……….3,950
06-5994-5361………………….1,950
06-5994-5362...(49)……….3,950
06-5994-5364...(51)……….4,950
06-5994-5366...(53)……….3,950
06-5994-5369...(56)……….3,950
06-5994-5514………………….2,950
06-5994-5516...(50)……….2,950
06-5994-5519...(53)……….3,950
06-5994-5532………………….2,950
06-5994-5536………………….4,950
06-5994-5539...(55)……….4,950
06-5994-5541………………….2,950
06-5994-5546………………….3,950
06-5994-5549...(56)……….2,950
06-5994-5561...(50)……….2,950
06-5994-5562...(51)……….3,950
06-5994-5564...(53)……….4,950
06-5994-5569………………….2,950
06-5994-5591...(53)……….2,950
06-5994-5592...(55)……….3,950
06-5994-5614...(49)……….2,950
06-5994-5616...(51)……….3,950
06-5994-5622………………….2,950
06-5994-5623...(49)……….2,950
06-5994-5626………………….3,950
06-5994-5628...(54)……….1,950
06-5994-5629...(55)……….2,950
06-5994-5632...(49)……….3,950
06-5994-5636...(53)……….5,950
06-5994-5639...(56)……….4,950
06-5994-5641...(49)……….3,950
06-5994-5644………………….3,950
06-5994-5646...(54)……….4,950
06-5994-5649………………….2,950
06-5994-5659………………….5,950
06-5994-5662………………….3,950
06-5994-5664...(54)……….5,950
06-5994-5914………………….2,950
06-5994-5916...(54)……….3,950
06-5994-5919………………….4,950
06-5994-5922...(51)……….2,950
06-5994-5923………………….2,950
06-5994-5926...(55)……….3,950
06-5994-5928………………….1,950
06-5994-5929………………….2,950
06-5994-5932………………….2,950
06-5994-5936...(56)……….4,950
06-5994-5939...(59)……….4,950
06-5994-5941………………….2,950
06-5994-5944...(55)……….2,950
06-5994-5946………………….3,950
06-5994-5949………………….2,950
06-5994-5961...(54)……….2,950
06-5994-5962...(55)……….3,950
06-5994-5964………………….3,950
06-5994-5966...(59)……….5,950
06-5994-5969...(62)……….2,950
06-5994-5978...(62)……….2,950
06-5994-5979...(63)……….4,950
06-5994-5982………………….2,950
06-5994-5993...(59)……….3,950
06-5994-6144………………….2,950
06-5994-6146...(50)……….3,950
06-5994-6149...(53)……….2,950
06-5994-6159...(54)……….3,950
06-5994-6162………………….3,950
06-5994-6164...(50)……….3,950
06-5994-6166………………….3,950
06-5994-6169...(55)……….2,950