เบอร์สวย 1-2-call 064

064-1236543…...............4,950
064-424-6463...(39)…………3,900
064-597-9599...(63)………..4,500
064-626-2463...(39)…………2,900
064-651-9642…..............1,999
064-653-5154...(39)…………1,900
064-653-6142…..............1,999
064-656-6592...(49)…………1,900
064-692-9295…..............1,900
064-696-4962…..............999
064-697-9362…..............999
064-824-1924...(40)…………2,900
064-826-9542...(46)…………3,900
064-829-1932...(44)…………599
064-829-7154...(46)………..999
064-834-6545...(45)………..999
064-879-4944...(55)…………2,900
064-891-6596...(54)…………999
064-892-9569…..............499
064-893-9542...(50)……....1,900
064-894-2369...(51)…………699
064-894-2628...(49)…………599
064-894-9562...(53)…………999
064-895-3282...(47)…………599
064-895-4169…..............499
064-895-4298...(55)………..599
064-895-5469...(56)………..999
064-895-6542...(49)…………1,900
064-895-9296…..............599
064-896-1692...(51)…………599
064-896-2932...(49)…………999
064-896-3969…..............499
064-896-5392…..............599
064-896-5696...(59)…………999
064-919-1951...(45)…………9,500
064-942-4168...(44)…………599
064-942-4268...(45)…………599
064-942-4286...(45)…………999
064-942-4682...(45)…………599
064-942-4689...(52)…………999
064-942-8645...(48)…………599
064-959-4287...(54)…………3,950
064-968-6155...(50)…………599
064-968-6156...(51)…………999
064-968-6164...(50)…………399
064-968-6165...(51)…………599
064-968-6263...(50)…………599
064-968-6264...(51)…………599
064-968-6265...(52)…………999
064-968-6287...(56)………..999
064-968-6353...(50)…………599
064-968-6354...(51)…………999
064-968-6355...(52)…………599
064-968-6356...(53)…………999
064-968-6364...(52)…………599
064-968-6365...(53)…………599
064-968-6426...(51)…………599
064-968-6454...(52)…………999
064-968-6455...(53)…………599
064-968-6463...(52)…………499
064-968-6465...(54)…………999
064-968-6545...(53)…………999
064-968-6553...(52)…………599
064-968-6554...(53)…………999
064-968-6563...(53)…………599
064-968-6636...(54)…………599
064-968-6654...(54)…………999
064-968-6656...(56)………..999
064-968-6659...(59)…………399
064-968-6686...(59)…………999
064-978-2282…..............2,950
064-978-2326...(47)…………3,950
064-978-2642…..............4,950
064-978-2696……….….......2,950
064-979-2893……….….......1,950
064-982-9668...(58)………..599
064-982-9686...(58)………..599
064-982-9689...(61)…………599
064-982-9788...(61)…………399
064-982-9865...(57)………..599
064-982-9866...(58)………..599
064-982-9869...(61)…………599
064-982-9968...(61)…………599
064-982-9986...(61)…………599

064-987-9869...(66)………..599