เบอร์สวย 1-2-call 062 (1)

062-223-5391………..…….……..……..1,900
062-223-5392………..…….……..……..1,900
062-223-5393………..…….……..……..2,900
062-223-5396………..…….……..……..2,900
062-223-5463………..…….……..……..4,900
062-223-5491………..…….……..……..1,900
062-223-5496………..…….……..……..2,900
062-223-5632………..…….……..……..2,900
062-223-5653………..…….……..……..2,900
062-223-5654…..(40)…………..…….7,900
062-223-5662………..…….……..……..2,900
062-223-5692………..…….……..……..1,900
062-223-5696…..(41) …………..…….4,900
062-223-5926………..…….……..……..1,900
062-223-5939…..(41) …………..…….2,900
062-223-5953………..…….……..……..2,900
062-223-5965…..(40) …………..…….6,900
062-223-5993…..(41) …………..…….3,900
062-223-6164………..…….……..……..2,900
062-223-6191………..…….……..……..1,900
062-294-1459…..(42)…………..…….6,900
062-295-4989…..(54)…………..…….5,900
062-295-6195…..(45)…………..…….9,900
062-351-4965…..(41)…………..…….6,900
062-356-2645………..…….……..……..9,900
062-359-1642………..…….……..……..3,900
062-359-1669………..…….……..……..3,900
062-359-2493………..…….……..……..3,900
062-359-3978………..…….……..……..2,900
062-359-4164…..(40)…………..…….5,900
062-359-4199………..…….……..……..3,900
062-359-4239………..…….……..……..3,900
062-359-4298………..…….……..……..2,900
062-359-5469 ………..…….……..……..3,900
062-359-5697………..…….……..……..3,900
062-359-5698………..…….……..……..2,900
062-359-5954………..…….……..……..9,000
062-359-6192………..…….……..……..3,900
062-359-9897………..…….……..……..3,900
062-362-6919….(44)…………..…….6,900
062-364-2645………..…….……..……..9,900
062-364-9262…..(40)…………..…….4,900
062-364-9441………..…….……..……..3,900
062-369-2423………..…….……..……..6,900
062-397-9287…..(56)…………..…….3,900
062-398-9419…..(51)…………..…….3,900
062-414-0414…..(26)…………..…….1,900
062-414-4299…..(41)…………..…….9,900
062-414-6692…..(40)…………..…….5,900
062-414-9419…..(40)…………..…….5,900
062-414-9464…..(40)…………..…….5,900
062-415-3928…..(40)…………..…….3,900
062-415-6415………..…….……..……..9,900
062-415-6455………..…….……..……..9,500
062-415-6544………..…….……..……..4,900
062-415-6626………..…….……..……..4,900
062-415-6629…..(41)…………..…….3,900
062-415-9363………..…….……..……..2,900
062-416-1665………..…….……..……..5,500
062-416-2246………..…….……..……..4,900
062-416-2326…..(32)…………..…….5,900
062-416-2651………..…….……..……..2,900
062-416-2653………..…….……..……..2,900
062-416-2826………..…….……..……..3,900
062-416-3623………..…….……..……..2,900
062-416-3655………..…….……..……..4,900
062-416-4492………..…….……..……..3,900
062-416-4635………..…….……..……..2,900
062-416-8242………..…….……..……..2,900
062-416-9399………..…….……..……..4,900
062-419-1559…..(42)…………..…….24,000
062-419-2264…..(36)…………..…….9,500
062-419-2369…..(42)…………..…….6,500
062-419-2615…..(36)…………..…….9,900
062-419-2954…..(42)…………..…….9,500
062-419-2963…..(42)…………..…….6,900
062-419-3544………..…….……..……..2,900
062-419-3965…..(54) …………..…….9,500
062-419-4289…..(45) …………..…….9,500
062-419-4553………..…….……..……..2,900
062-419-4964…..(45) …………..…….5,500
062-419-5144…..(36)…………..…….12,000
062-419-5254………..…….……..……..1,900
062-419-5256…..(40) …………..…….3,900
062-419-5469…..(46)…………..…….4,900
062-419-5499………..…….……..……..4,900
062-419-6896…..(51)…………..…….4,900
062-419-9936………..…….……..……..4,900
062-424-6244………..…….……..……..9,900
062-426-1962………..…….……..……..2,900
062-426-2541…..(32)…………..…….1,900
062-426-3697…..(45)…………..…….5,900
062-426-9224………..…….……..……..5,900
062-428-9566………..…….……..……..5,900
062-429-1449…..(41)…………..…….4,900
062-429-1493…..(40)…………..…….3,900
062-429-1495…..(42)…………..…….9,500
062-429-1499…..(46)…………..…….9,900
062-429-1669…..(45)…………..…….4,900
062-429-1691…..(40)…………..…….3,900
062-429-1695…..(44)…………..…….9,900
062-429-2449…..(42)…………..…….4,900
062-429-2461…..(36)…………..…….4,900
062-429-2466…..(41)…………..…….4,900
062-429-2492…..(40)…………..…….5,500
062-429-2865…..(44)…………..…….5,900
062-429-3954…..(44)…………..…….9,900
062-429-3955…..(45)…………..…….9,900
062-429-3987…..(50)…………..…….3,900
062-429-3991…..(45)…………..…….4,900
062-429-3996…..(50)…………..…….4,900
062-429-4287…..(44)…………..…….4,500
062-429-4292…..(40)…………..…….5,500
062-429-4293…..(41)…………..…….3,900
062-429-4294…..(42)…………..…….6,500
062-429-4296…..(44)…………..…….5,900
062-429-5422…..(36)…………..…….5,900
062-429-5563…..(42)…………..…….8,500
062-429-5565…..(44)…………..…….9,500
062-429-5628…..(44)…………..…….4,900
062-429-5662…..(42)…………..…….4,900
062-429-5697…..(50)…………..…….4,900
062-429-5699………..…….……..……..4,900
062-429-5932…..(42)…………..…….4,900
062-429-5969………..…….……..……..4,900
062-429-5997………..…….……..……..3,900
062-429-6151…..(36)…………..…….9,900
062-429-6623…..(40)…………..…….6,900
062-429-6629…..(46)…………..…….3,900
062-429-6636…..(44)…………..…….6,900
062-429-9142………..…….……..……..6,900
062-429-9323…..(40)…………..…….6,900
062-429-9324…..(41)…………..…….6,900
062-429-9329…..(46)…………..…….3,900
062-429-9351…..(41)…………..…….9,900
062-429-9354…..(44)…………..…….9,900
062-429-9355…..(45)…………..…….9,900
062-429-9398………..…….……..……..2,900
062-429-9399………..…….……..……..4,900
062-429-9414…..(41)…………..…….9,900
062-429-9419…..(46)…………..…….5,900
062-429-9422…..(40)…………..…….3,900
062-429-9423…..(41)…………..…….6,900
062-429-9426…..(44)…………..…….6,900
062-429-9466………..…….……..……..4,900
062-429-9496…..(51)…………..…….5,900
062-429-9545…..(46)…………..…….15,000
062-429-9563…..(46)…………..…….8,900
062-429-9932…..(46)…………..…….4,900
062-429-9946…..(51)…………..…….4,900
062-445-1598…..(44)…………..…….5,900
062-445-1632………..…….……..……..5,900
062-445-4426………..…….……..……..8,900
062-449-1955………..…….……..……..5,900
062-449-1964…..(45)…………..…….4,900
062-449-1997…..(51)…………..…….5,900
062-449-2264………..…….……..……..6,900
062-449-4939…..(50)…………..…….2,900
062-449-5153………..…….……..……..3,900
062-449-5956…..(50)…………..…….9,500
062-449-6991…..(50)…………..…….3,900
062-451-4542………..…….……..……..12,000
062-451-4542………..…….……..……..190,000
062-451-4669………..…….……..……..6,900
062-451-6159………..…….……..……..3,900
062-451-6244………..…….……..……..3,900
062-451-9697………..…….……..……..6,900
062-453-5464………..…….……..……..9,900
062-454-6296…..(44)…………..…….6,500
062-454-6623………..…….……..……..6,900
062-454-6646………..…….……..……..6,500
062-454-6697………..…….……..……..3,900
062-454-9892………..…….……..……..5,500
062-456-1599………..…….……..……..9,500
062-456-4598………..…….……..……..5,900
062-456-4655………..…….……..……..15,000
062-456-4686………..…….……..……..5,500
062-456-5619…..(44)…………..…….6,900
062-456-5994…..(50)…………..…….6,500
062-456-6641…..(40)…………..…….9,900
062-456-9228…..(44)…………..…….6,900
062-459-6628………..…….……..……..4,900
062-459-9636…..(50)…………..…….9,900
062-461-6653………..…….……..……..2,900
062-461-9641………..…….……..……..3,900
062-462-2879…..(46)…………..…….5,900
062-462-4597…..(45)…………..…….9,900
062-462-6562………..…….……..……..3,900
062-462-9492…..(44)…………..…….4,900
062-464-1541………..…….……..……..7,900
062-464-5628………..…….……..……..4,900
062-465-4263………..…….……..……..9,900
062-465-4961………..…….……..……..6,900
062-465-5697…..(50)…………..…….4,900
062-468-5654…..(46)…………..…….1,900
062-468-6165…..(44)…………..…….4,900
062-468-6645………..…….……..……..2,900
062-468-6659………..…….……..……..2,900
062-468-9414…..(44)…………..…….2,900
062-469-1665…..(45)…………..…….9,500
062-469-1914…..(42)…………..…….6,900
062-469-1936…..(46)…………..…….9,500
062-469-1941…..(42)…………..…….9,500
062-469-1944…..(45)…………..…….9,900
062-469-1959…..(56)…………..…….9,500
062-469-2265…..(42)…………..…….9,500
062-469-2364…..(42)…………..…….7,500
062-469-2466…..(45)…………..…….4,900
062-469-2628…..(45)…………..…….5,900
062-469-2656…..(46)…………..…….9,500
062-469-2665…..(46)…………..…….9,500
062-469-2691…..(45)…………..…….5,900
062-469-3979…..(55)…………..…….4,900
062-469-4155…..(42)…………..…….14,000
062-469-5461………..…….……..……..2,900
062-469-5691………..…….……..……..5,900
062-469-6424………..…….……..……..6,900
062-469-6495…..(51)…………..…….9,500
062-469-6544…..(46)…………..…….9,900
062-469-6553…..(46)…………..…….3,900
062-469-6562…..(46)…………..…….3,900
062-469-6594…..(51)…………..…….6,500
062-469-6696…..(54)…………..…….6,900
062-491-9154…..(41)…………..…….7,900
062-491-9415…..(41)…………..…….9,500
062-493-2464…..(40)…………..…….3,900
062-493-2987…..(50)…………..…….3,900
062-493-5194………..…….……..……..2,900
062-493-5456…..(44)…………..…….6,500
062-495-9545………..…….……..……..7,900
062-496-2651…..(41)…………..…….6,900
062-532-2456………..…….……..……..5,900
062-532-4915………..…….……..……..3,900
062-532-6428………..…….……..……..2,900
062-532-6539…..(41)…………..…….2,900
062-535-6239…..(41)…………..…….3,900
062-535-6445…..(40)…………..…….4,900
062-535-6641………..…….……..……..2,900
062-535-6659………..…….……..……..2,900
062-535-6914…..(50)…………..…….4,900
062-535-6941…..(41)…………..…….4,900
062-536-1965………..…….……..……..7,900
062-536-3559…..(44)…………..…….3,900
062-536-4236………..…….……..……..2,900
062-536-4292………..…….……..……..2,900
062-536-4429…..(41)…………..…….3,900
062-536-5149…..(41)…………..…….3,900
062-536-6141………..…….……..……..2,900
062-536-9396………..…….……..……..3,900
062-539-3244………..…….……..……..2,900
062-539-3245………..…….……..……..3,900
062-539-3544…..(41)…………..…….5,900
062-539-9414………..…….……..……..5,900
062-539-9491………..…….……..……..1,900
062-539-9535………..…….……..……..2,900
062-541-4462………..…….……..……..3,900
062-541-5326………..…….……..……..2,900
062-541-6445………..…….……..……..2,900
062-542-2326…..(50)…………..…….5,900
062-542-2463………..…….……..………3,900
062-542-3955…..(41)…………..…….5,900
062-542-4942………..…….……..……..2,900
062-545-0559…..(36)…………..…….2,900
062-545-1423…..(32)…………..…….2,900
062-545-1495…..(41)…………..…….6,500
062-545-1514………..…….……..……..5,900
062-545-1669…..(44)…………..…….4,900
062-545-1695………..…….……..……..4,900
062-545-2979………..…….……..……..1,900
062-545-3266………..…….……..……..2,900
062-545-3544………..…….……..……..3,900
062-545-3565…..(41)…………..…….9,500
062-545-3646…..(41)…………..…….7,500
062-545-3699………..…….……..……..4,900
062-545-3942…..(40)…………..…….4,900
062-545-3946…..(44)…………..…….6,500
062-545-4168…..(41)…………..…….3,900
062-545-4561………..…….……..……..3,900
062-545-4567…..(44)…………..…….2,900
062-545-4599………..…….……..……..5,900
062-545-4661………..…….……..……..3,900
062-545-5164………..…….……..……..3,900
062-545-5455…..(41)…………..…….36,000
062-545-5539…..(44)…………..…….3,900
062-545-6505………..…….……..……..1,900
062-545-6946………..…….……..……..3,900
062-545-9232………..…….……..……..2,900
062-545-9242………..…….……..……..4,900
062-545-9399………..…….……..……..3,900
062-545-9516………..…….……..……..1,900
062-545-9828………..…….……..……..2,900
062-545-9829…..(50)…………..…….3,900
062-546-1593…..(41)…………..…….3,900
062-546-1944…..(41)…………..…….4,900
062-546-2428………..…….……..……..2,900
062-546-2615………..…….……..……..3,900
062-546-2619…..(41)…………..…….3,900
062-546-2628…..(41)…………..…….3,900
062-546-2635………..…….……..……..2,900
062-546-2645…..(40)…………..…….8,900
062-546-2649…..(44)…………..…….3,900
062-546-2699………..…….……..……..4,900
062-546-3641………..…….……..……..3,900
062-546-4426………..…….……..……..3,900
062-546-4665…..(44)…………..…….14,000
062-546-5596………..…….……..……..3,900
062-546-6362…..(40)…………..…….3,900
062-546-9782………..…….……..……..2,900
062-546-9979………..…….……..……..2,900
062-549-4549………..…….……..……..3,900
062-549-4662…..(44)…………..…….3,900
062-549-4959………..…….……..……..3,900
062-549-5964…..(50)…………..…….4,900
062-551-4995…..(46)…………..…….5,900
062-551-5939…..(45)…………..…….4,900
062-553-9146…..(41)…………..…….2,900
062-554-1442………..…….……..……..5,900
062-554-1446………..…….……..……..4,900
062-554-4236………..…….……..……..4,900
062-554-6423………..…….……..……..4,900
062-554-6442………..…….……..……..5,900
062-554-6982………..…….……..……..4,900
062-562-8987…..(56)…………..…….4,500
062-564-9514…..(42)…………..…….6,900
062-564-9923…..(46)…………..…….5,900
062-565-1493…..(41)…………..…….4,900
062-565-1563………..…….……..……..5,500
062-565-1569…..(45)…………..…….6,900
062-565-1632…..(45)…………..…….5,900
062-565-4614………..…….……..……..3,900
062-565-4626…..(42)…………..…….6,900
062-565-6169…..(46)…………..…….5,900
062-565-9623…..(44)…………..…….4,900
062-565-9635………..…….……..……..3,900
062-565-9692…..(50)…………..…….3,900
062-568-5156…..(44)…………..…….2,900
062-569-6224…..(42)…………..…….4,900
062-665-5428………..…….……..……..4,900