เบอร์สวย 1-2-call 061 (1)

061-094-8989…………..….………3,900
061-094-8998…………..….………3,900
061-135-3636…………..….………4,900
061-135-5151…………..….………5,900
061-135-5445…………..….………5,900
061-135-6363…………..….………4,900
061-135-8889…………..….………2,900
061-135-8989…………..….………3,900
061-135-8998…………..….………3,900
061-135-9339….(40) …….…..…2,900
061-135-9449….(42) …….…..…3,900
061-135-9559….(44) …….…..…4,900
061-135-9669….(46) …….…..…3,900
061-135-9779…………..….………2,900
061-135-9889…………..….………3,900
061-135-9993…………..….………1,900
061-135-9994…………..….………1,900
061-135-9996…………..….………1,900
061-353-2645…………..….………2,900
061-353-2953…………..….………2,900
061-353-9236…………..….………1,900
061-353-9553….(40)…….…..…3,900
061-353-9646…………..….………2,900
061-354-9544….(41)…….…..…3,900
061-424-9464….(40)…….…..…7,900
061-426-4535….(36)…….…..…6,900
061-428-9949…………..….………9,900
061-428-9962…………..….………7,900
061-429-5141…………..….………6,900
061-442-9455…..(40)…….…..…6,900
061-446-4544…………..….………9,900
061-446-4591.…(40)…….…..…9,900
061-446-4639…………..….……….6,900
061-446-4649….(44)…….…..…5,900
061-446-4651…………..….………8,900
061-446-4916.…(41)…….…..…6,900
061-446-4946….(44)…….…..…6,900
061-446-4954…………..….……….6,900
061-446-4963…………..….………5,900
061-446-5164…………..….………5,900
061-446-5428..…(40) …….…..…4,900
061-446-5498…………..….………4,900
061-446-5516…………..….………4,900
061-446-5561…………..….………4,900
061-446-5597…………..….………4,900
061-446-5615…………..….………6,900
061-446-5641…………..….………9,900
061-446-5698…………..….………4,900
061-446-5939…………..….………4,900
061-446-5969.…(50)…….…..…4,900
061-446-6196…………..….………4,900
061-446-6199.…(46)…….…..…6,900
061-446-6239….(41)…….…..…6,900
061-446-6296.…(44)…….…..…4,900
061-446-6326…………..….………9,900
061-446-6353…………..….………4,900
061-446-6424…………..….………9,900
061-446-6453…………..….………4,900
061-446-6459.…(45)…….…..…16,500
061-446-6498…………..….………4,900
061-446-6515…………..….………9,900
061-446-6516…………..….………4,900
061-446-9542….(41)…….…..…8,900
061-446-9549…………..….………4,900
061-446-9954…………..….………9,900
061-446-9956.…(50)…….…..…8,900
061-449-1564….(40) …….…..…6,900
061-449-3641…………..….………4,900
061-449-3646…………..….………5,900
061-449-4196…(44) …….…..…4,900
061-449-6364…………..….………6,900
061-451-9414…………..….………9,900
061-454-2645…………..….………9,900
061-454-4623…………..….………6,900
061-454-6244….(36)…….…..…15,900
061-456-3264…………..….………9,900
061-456-4654….(41) …….…..…25,000
061-459-9414…………..….………5,900
061-459-9442….(44) …….…..…9,900
061-459-9451….(44) …….…..…6,900
061-459-9465…………..….……….9,900
061-459-9553…………..….………5,900
061-459-9635…………..….………4,900
061-459-9645…………..….………9,900
061-459-9693…………..….………5,900
061-459-9897…………..….………6,900
061-461-4263…………..….………6,900
061-461-4423…………..….………6,900
061-461-4496.…(41)…….…..…4,900
061-461-4514…………..….………6,900
061-461-4599….(45)…….…..…9,900
061-461-4692…………..….………4,900
061-461-4982.…(41)…….…..…4,900
061-461-5663…………..….………6,900
061-461-6516….(36)…….…..…5,900
061-461-6693….(42)…….…..…5,900
061-461-6919…………..….………4,900
061-461-6929….(44)…….…..…4,900
061-461-6987…………..….………4,900
061-461-9298.…(46)…….…..…4,900
061-461-9441….(36)…….…..…6,900
061-461-9591.…(42)…….…..…5,900
061-461-9872.…(44)…….…..…5,900
061-461-9878….(50)…….…..…5,900
061-461-9919….(46)…….…..…6,900
061-462-3236…………..….………6,900
061-464-9593…………..….………3,900
061-465-4423…………..….………6,900
061-465-4516…………..….………4,900
061-465-5992…………..….………4,900
061-465-6156.…(40)…….…..…8,900
061-465-6366…………..….………6,900
061-465-6394….(44)…….…..…5,900
061-465-6495.…(46)…….…..…9,900
061-465-6628….(44)…….…..…5,900
061-465-6692….(45)…….…..…9,900
061-465-6978…………..….………9,900
061-497-9645…..(51)…….…..…4,900
061-498-9359…..(54)…….…..…5,900
061-498-9642…………..….………3,900
061-498-9653…..(51)…….…..…4,900
061-505-9599…………..….………4,900
061-514-1445…………..….………9,900
061-514-2359….(36)…….…..…14,000
061-514-2995….(42)…….…..…14,000
061-536-4946….(44)…….…..…9,900
061-541-6628…………..….………4,900
061-542-8941…. (40)…….…..…9,500
061-549-9442…..(44)…….…..…7,900
061-549-9563…………..….……….4,900
061-551-4146…………..….………9,900
061-551-4153…………..….………5,900
061-551-4595….(41)…….…..…450,000
061-551-4614…………..….………6,900
061-551-4989…………..….………4,900
061-551-5326…………..….………6,900
061-551-5635…………..….………9,900
061-551-5692….(40)…….…..…5,900
061-551-6195…………..….………9,900
061-551-6223…………..….………6,900
061-551-6229…………..….………4,900
061-551-6249…………..….………6,900
061-551-6292…………..….………4,900
061-551-6365…………..….………250,000
061-551-6392…………..….………4,900
061-551-6414…………..….………6,900
061-551-6559…………..….………5,900
061-551-6636…………..….………9,900
061-551-6961.…(40)…….…..…4,900
061-551-9115…………..….………2,900
061-551-9154…………..….………9,900
061-551-9165…………..….………9,900
061-551-9244…………..….………,900
061-551-9416…………..….………2,900
061-551-9794…………..….………3,900
061-551-9949…………..….………5,900
061-551-9965…………..….………9,900
061-553-9954…………..….………5,500
061-554-4468…………..….………2,900
061-554-5697…………..….………3,900
061-554-6141…………..….………4,900
061-554-6197….(44)…….…..…4,900
061-554-6929…………..….………3,900
061-554-9949…………..….………4,900
061-556-4232…………..….………3,900
061-556-4462…………..….………4,900
061-556-5944….(45)…….…..…16,000
061-556-6364….(42)…….…..…18,000
061-556-9545….(46)…….…..…24,000
061-559-4496…………..….………3,900
061-559-9351….(44) …….…..…9,500
061-561-9639….(46) …….…..…4,900
061-562-3545…………..….………4,900
061-562-6329….(40)…….…..…3,900
061-563-4662…………..….………2,900
061-563-5594….(44)…….…..…6,500
061-563-6144….(36)…….…..…12,000
061-563-6614…………..….………4,900
061-564-1964….(42)…….…..…12,000
061-564-4169….(42)…….…..…6,900
061-564-4619….(42)…….…..…7,900
061-564-4966…………..….………4,900
061-564-5978….(51)…….…..…9,900
061-564-6168…………..….………2,900
061-564-6224….(36)…….…..…19,900
061-564-6239….(42)…….…..…9,900
061-564-6369….(46)…….…..…14,000
061-564-9591….(46)…….…..…7,900
061-564-9632….(42)…….…..…6,900
061-565-6869…………..….………2,900
061-569-5423….(41)…….…..…6,900
061-569-5936….(50)…….…..….6,900
061-595-6428….(46)…….…..…5,900
061-596-3915….(45)…….…..…14,000
061-641-4469….(41)…….…..…6,500
061-641-4642…………..….………4,500
061-641-6245…………..….………3,900
061-641-6365…………..….………12,000
061-641-9646…………..….………4,900
061-642-6141…………..….………2,900
061-642-8798…..(51)…….…..…4,900
061-645-1668…………..….………2,900
061-645-1699…………..….………4,900
061-646-2664….(41)…….…..…9,500
061-646-6155….(40).…….…..…9,900
061-651-6946….(44)…….…..…4,900
061-651-9442…………..….………3,900
061-651-9461…………..….………2,900
061-651-9682….(44)…….…..…2,900
061-654-4495…..(44)…….…..…9,500
061-656-5469…………..….………3,900
061-661-4642….(36)…….…..…6,900
061-661-9394….(45)…….…..…5,900
061-662-3992…..(44)…….…..…4,900
061-662-5145….(36)…….…..…3,900
061-662-5965….(46)…….…..…4,900
061-662-6459….(45)…….…..…9,500
061-662-6461…………..….……….5,900
061-662-8794…………..….………5,900
061-662-8798…………..….………5,900
061-662-9699….(54)…….…..…5,900
061-662-9979….(55)…….…..…4,900
061-663-2697….(46)…….…..…4,900
061-663-5342….(36)…….…..…6,900
061-663-5465….(42)…….…..…25,000
061-663-6869….(51)…….…..…2,900
061-663-6998….(54)…….…..…6,500
061-663-9155….(42)…….…..…15,000
061-663-9266….(45)…….…..…5,900
061-664-2639…………..….………3,900
061-665-3242…………..….………4,900
061-665-6399….(51)…….…..…16,000
061-665-6628….(46)…….…..…5,900
061-665-9455…………..….………5,900
061-665-9649…………..….………3,900
061-668-2987…………..….………2,900
061-669-4265….(45)…….…..…15,000
061-669-4619…………..….………2,900
061-669-5192….(45)…….…..…12,000
061-669-5639….(51)…….…..…6,500
061-669-6245….(45)…….…..…12,000
061-669-7978….(59)…….…..…12,000
061-669-8249….(51)…….…..…4,900
061-669-9242….(45)…….…..…9,900
061-669-9428….(51)…….…..…3,900
061-669-9459….(55).…….…..…9,500
061-669-9932….(51)…….…..….4,900